Danh Sách Các Sản Phẩm Điện Thoại Của Thương Hiệu Bird

Tên Điện thoại Thương Hiệu Năm Giá
BIRD M32 BIRD 2007
BIRD D636 BIRD 2007
BIRD D706 BIRD 2007
BIRD D615 BIRD 2007
BIRD S768 BIRD 2007
BIRD S758 BIRD 2007
BIRD S618 BIRD 2007
BIRD D736 BIRD 2007
BIRD D716 BIRD 2007
BIRD D720 BIRD 2007
BIRD D611 BIRD 2007
BIRD D515 BIRD 2007
BIRD D612 BIRD 2007
BIRD M29 BIRD 2007
BIRD M01 BIRD 2007
BIRD M07 BIRD 2007
BIRD S1130 BIRD 2007
BIRD V5518+ BIRD 2007
BIRD S663 BIRD 2007
BIRD S661 BIRD 2007
BIRD S669 BIRD 2007
BIRD S668 BIRD 2007
BIRD S667 BIRD 2007
BIRD S296+ BIRD 2007
BIRD S296 BIRD 2007
BIRD D680 BIRD 2006
BIRD D660 BIRD 2006
BIRD M11 BIRD 2006
BIRD M08 BIRD 2005
BIRD S890 BIRD 2005
BIRD S798 BIRD 2005
BIRD S698 BIRD 2005
BIRD S198 BIRD 2005
BIRD S299 BIRD 2005
BIRD MP300 BIRD 2005
BIRD M19 BIRD 2005
BIRD V109 BIRD 2005
BIRD S799 BIRD 2005
BIRD S699 BIRD 2005
BIRD V79 BIRD 2005
BIRD S1186 BIRD 2005
BIRD S199 BIRD 2005
BIRD S789 BIRD 2005
BIRD V5510 BIRD 2005
BIRD DV10 BIRD 2005
BIRD S590 BIRD 2005
BIRD S580 BIRD 2005
BIRD A150 BIRD 2004
BIRD A130 BIRD 2004
BIRD A120 BIRD 2004
BIRD V09 BIRD 2004
BIRD S570 BIRD 2004
BIRD SC24 BIRD 2004
BIRD G118 BIRD 2004
BIRD S1190 BIRD 2004
BIRD S1180C BIRD 2004
BIRD S1160 PLUS BIRD 2004
BIRD S1160 BIRD 2004
BIRD S788 BIRD 2004
BIRD S288 PLUS BIRD 2003
BIRD S288 BIRD 2003