Danh Sách Các Sản Phẩm Tủ Lạnh Của Thương Hiệu Haier


Tên Máy Năm Price
HAIER HED-19TMS 190 LTR - -
HAIER 320 L 2 - -
HAIER 256 L 3 - -
HAIER 262 L 3 - -
HAIER 195 L 4 - -
HAIER HRB-3404PRG 320 LTR - -
HAIER HRF-748CG 688 LTR - -
HAIER 192 L DIRECT - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-2784PSG-E - -
HAIER BOTTOM MOUNTED REFRIGERATORHRB-2764CRB-E - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-2784PPG-E - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-2984BS-E - -
HAIER BOTTOM MOUNTED REFRIGERATORHRB-2764CKB-E - -
HAIER DIRECT COOL REFRIGERATORHRD-1954PRB-E - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-2783BKS-E - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-2984PMG-E - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-3304BS-E - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-2984PSG-E - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-2984CIS-E - -
HAIER TOP MOUNT REFRIGERATORHRF-2984PFG-E - -
HAIER BOTTOM MOUNTED REFRIGERATORHRB-3654PAG-E - -
HAIER BOTTOM MOUNTED REFRIGERATORHRB-3654CSG-E - -
HAIER SIDE BY SIDE - -
HAIER FRENCH DOOR REFRIGERATORHRB-738BG - -
HAIER FRENCH DOOR REFRIGERATORHRB - -
HAIER FRENCH DOOR REFRIGERATORHRB-550KG - -
HAIER HRD-1922CRP-E - -
HAIER HRD-1922CRL-E - -
HAIER HRF-3674BKS-E 34 LTR - -
HAIER HRD-1923CDG-E - -
HAIER HRD-2423PIS-E 242L - -
HAIER HRD-1923PDG-E - -
HAIER HRD-1923CLG-E - -
HAIER HRD-1923CBG-E - -
HAIER HRD-1922CML-E - -
HAIER HRD- 1923PKL-E - -
HAIER 190 L 2 - -
HAIER 310 L FROST - -
HAIER 258 L FROST - -
HAIER 190 L DIRECT - -
HAIER 195 L DIRECT - -
HAIER 220 L DIRECT - -
HAIER HRD-2203PRB-E 220 LTR - -
HAIER 320 L FROST - -
HAIER HRB-3654PMG 345 LTR - -
HAIER 195 L 3 - -
HAIER 192 L 3 - -
HAIER 276 L 4 - -
HAIER 345 L FROST - -
HAIER 181 L 2 - -
HAIER 170 L 2 - -
HAIER 258 L 3 - -
HAIER 195 L 5 - -
HAIER 310 L 3 - -
HAIER H2F-220WAA 250 LTR - -
HAIER 565 L INVERTER - -
HAIER HRB-2763CKG 256 LTR - -
HAIER ELEGANT HR-62VS 52 - -
HAIER HRD-1905CS-H 170 LTR - -
HAIER HRD-1903SMS 190 LTR - -
HAIER HRD-1903BBO-R 190 LTR - -
HAIER HRD-1954CRO 195 LTR - -
HAIER HRD-1813BBO-R 181 LTR - -
HAIER HRD-20CFDS 195 LTR - -
HAIER HRD-1955CSS-E 195 LTR - -
HAIER HRD-1903PMO 190 LTR - -
HAIER HRD-1903CRD-R 190 LTR - -
HAIER HRD-1954CBM-E 195 LTR - -
HAIER HRD-2155BR 195 LTR - -
HAIER HRD-1903PRS 190 LTR - -
HAIER HRD-1954CBS 195 LTR - -
HAIER HRD-2157CGI-R 184 LTR - -
HAIER HRD-2204CSS-E 220 LTR - -
HAIER HRD-1954PRJ-R 195 LTR - -
HAIER HRD-1954PMM-E 195 LTR - -
HAIER HRD-1954PRM-E 195 LTR - -
HAIER HRD 2156 PSL/PRL - -
HAIER HRD-1955PRG 195 LTR - -
HAIER HRD-1955CRG-E 195 LTR - -
HAIER HRD-2155 195 LTR - -
HAIER HRD-2405BS 220 LTR - -
HAIER HRD-2204PRG 220 LTR - -
HAIER HRD-1954CPBS 195 LTR - -
HAIER HRD-1955PKG-E 195 LTR - -
HAIER HRD-2204PWG-E 220 LTR - -
HAIER HRF-2672BS-H 221 LTR - -
HAIER HRD-2204PRJ 220 LTR - -
HAIER HRF-2783CRM 258 LTR - -
HAIER HRF-2783BMS 258 LTR - -
HAIER HCF-230HTQ 230 LTR - -
HAIER HRB-2763BS 256 LTR - -
HAIER HRD-2204CRJ-E 220 LTR - -
HAIER HRF-2983BS 278 LTR - -
HAIER HRD-1953SMS-R 195 LTR - -
HAIER HRF-2673CRC 247 LTR - -
HAIER HRF-2983CSS-E 278 LTR - -
HAIER HCC-345HTQ 345 LTR - -
HAIER HRF-2674PCG-E 247 LTR - -
HAIER HRB-2763CRG-E 256 LTR - -
HAIER HRF-2784PRJ-E 235 LTR - -
HAIER HRF-2784PMG 258 LTR - -
HAIER HRD-2406CRI-R 213 LTR - -
HAIER HRB-2764PSG 200 LTR - -
HAIER HRB-2963CRG-E 276 LTR - -
HAIER HRB-3404BS-R 320 LTR - -
HAIER HRB-3403BS 320 LTR - -
HAIER HRB-2963CKG-E 276 LTR - -
HAIER HRF-2904PSG-R 270 LTR - -
HAIER HCF-460HTQ 460 LTR - -
HAIER HRF-3303PRL-R 310 LTR - -
HAIER HRF-3674BSS 347 LTR - -
HAIER HRB-2964PMG 276 LTR - -
HAIER HRB-3403BR-H 320 LTR - -
HAIER HRB-3404CRL-R 320 LTR - -
HAIER HRF-2783CMM 258 LTR - -
HAIER HRB-3403PRL 320 LTR - -
HAIER HRD-2015CRI-H 181 LTR - -
HAIER HRB-3404PMG 320 LTR - -
HAIER HRB-3654CRL-R 345 LTR - -
HAIER HRB-3404PCG-R 320 LTR - -
HAIER HCF-588H2 588 LTR - -
HAIER HRB-3404PSG-R 320 LTR - -
HAIER HRF-3554PSS-R 335 LTR - -
HAIER HRF-3304PSS-R 310 LTR - -
HAIER HRF-2903CRC 270 LTR - -
HAIER HRF-3673PWL 347 LTR - -
HAIER HRF-3303PRL 300 LTR - -
HAIER HRB-3654PCG-R 345 LTR - -
HAIER HRF-2674PSL-R 247 LTR - -
HAIER HRF 3303PSL 310 - -
HAIER HRB-3654PSL-R 345 LTR - -
HAIER HCF-780HTQ 780 LTR - -
HAIER HRB-3404PGG-R 320 LTR - -
HAIER HCF-550GT 550 LTR - -
HAIER HRB-3654CSL-R 345 LTR - -
HAIER HRF-619CG 565 LTR - -
HAIER HRF-618IC 565 LTR - -
HAIER HRB 475SS 450 - -
HAIER HRB-3653PSS 345 LTR - -
HAIER HRB-550KG 531 LTR - -
HAIER HRB-386SFG 270 LTR - -
HAIER HRF 618 BG - -
HAIER HRF-628AF6 610 LTR - -
HAIER HRF-628IF6 628 LTR - -
HAIER HRF663IRG 556 LTR - -
HAIER HRB701MPS 686 LTR - -
HAIER HRF708FF 629 LTR - -
HAIER 52 L 3 - -
HAIER 170 L 3 - -
HAIER 181 L DIRECT - -
HAIER 190 L 3 - -
HAIER 62 L 1 - -
HAIER 181 L RED - -
HAIER DIRECT COOL 195 - -
HAIER 190 L MAROON, - -
HAIER 181 L 3 - -
HAIER 66 L DIRECT - -
HAIER STATIC 100 L - -
HAIER 170 L 4 - -
HAIER DIRECT COOL 195L - -
HAIER 220 L 4 - -
HAIER 181 L 4 - -
HAIER 100 L DIRECT - -
HAIER 195 LTR 4 - -
HAIER 88 L DIRECT-COOL - -
HAIER 142 L DIRECT - -
HAIER 195 L SINGLE - -
HAIER 247 L 3 - -
HAIER 256 L FROST - -
HAIER 247 L FROST-FREE - -
HAIER 270 L 3 - -
HAIER 335 L 3 - -
HAIER 247 L DOUBLE - -
HAIER 247 L HRF-2674PGG-R - -
HAIER 320 L 3 - -
HAIER 276 L 3 - -
HAIER HRF-2674BS-R DOUBLE DOOR - -
HAIER FROST FREE 258 - -
HAIER 258 L BRUSHLINE - -
HAIER FROST FREE 270 - -
HAIER 345 L 3 - -
HAIER FROST FREE 320 - -
HAIER 258 L RED - -
HAIER 320 L DOUBLE - -
HAIER 278 L 3 - -
HAIER 278 L FROST - -
HAIER 310 L BRUSHLINE - -
HAIER FROST FREE 255 - -
HAIER FROST FREE 278 - -
HAIER 258 L 4 - -
HAIER 345 L DOUBLE - -
HAIER 347 L BRUSHLINE - -
HAIER FROST FREE 271 - -
HAIER HRF 618 SS - -
HAIER 500 L 3 - -
HAIER HRF-618GG FROST-FREE SIDE-BY-SIDE - -
HAIER 565 L FROST - -
HAIER 565 L SIDE - -
HAIER FROST FREE 332 - -
HAIER 565 L 3 - -
HAIER FROST FREE 712 - -
HAIER HRD-2157PBS-R 195 LTR - -
HAIER HRD-2157SG-R 195 LTR - -
HAIER HRD-2406BR-H 220 LTR - -
HAIER HRF-2673CRI-R 247 LTR - -
HAIER HRF-618GG 565 LTR - -
HAIER HRB3654BS 345 LTR - -
HAIER HRD-2406PRI-R 220 LTR - -
HAIER HRD-2015SR-H 181 LTR - -
HAIER HRD-2105CRI-H 190 LTR - -
HAIER HRD-2105PBD-H 190 LTR - -
HAIER HRD-2406PSL-R 213 LTR - -
HAIER HRF-2674PSS-R 247 LTR - -
HAIER HRD-2156BR-H 195 LTR - -
HAIER HRD-2157PSL-R 188 LTR - -
HAIER HRD-2156BS-R 188 LTR - -
HAIER HRD-2105PRI-H 183 LTR - -
HAIER HRF-2674CRI-R 247 LTR - -
HAIER HRB-3404PSL-R 320 LTR - -
HAIER HRF-2674PSG-R 247 LTR - -
HAIER HRB-3653CGI-R 345 LTR - -
HAIER HRD-2157PRI-R 195 LTR - -
HAIER HRD-2157CBD-R 195 LTR - -
HAIER HRD-2157CGD-R 195 LTR - -
HAIER HRD-2157CRI-R 195 LTR - -
HAIER HRD-2157PBD-R 195 LTR - -
HAIER HRD-2157PRL-R 195 LTR - -
HAIER HCF-175HTQ 175 LTR - -
HAIER HRD-2157CRD-R 195 LTR - -
HAIER HRF-2674BS-R 247 LTR - -
HAIER HCF-100HTQ 100 LTR - -
HAIER HRF-2904BS-R 270 LTR - -
HAIER HRB-3654PSS-R 345 LTR - -
HAIER HRB 738GG 712 - -
HAIER HRB-3403CGI-R 320 LTR - -
HAIER HRD-2015CBS-H 181 LTR - -
HAIER HRF-2904PKG-R 270 LTR - -
HAIER HRB-3404PSS-R 320 LTR - -
HAIER HRB-3404PKG-R 320 LTR - -
HAIER HRF-2674 247 LTR - -
HAIER HRD-1905SR-H 170 LTR - -
HAIER HRB-3403PSL 320 LTR - -
HAIER HRF-3303CGC 310 LTR - -
HAIER HRB-386-WFG 332 LTR - -
HAIER HRD-1905CM-BRCDAI 170 LTR - -
HAIER HRB-3653PRL 345 LTR - -
HAIER HRD-2405PSL 220 LTR - -
HAIER HRB-3654PSG-R 345 LTR - -
HAIER HRB-3654PKG-R 345 LTR - -
HAIER HRF-2673BS-R 220 LTR - -
HAIER HRB 3404 PRL/PSL - -
HAIER HRD-2405PRL 220 LTR - -
HAIER HRF-3673PRL 347 LTR - -
HAIER HRB-3653BR 345 LTR - -
HAIER HRB-386-SFG 332 LTR - -
HAIER HRD-2105PM-ROSDAI 190 LTR - -
HAIER HRD-2157BS-R 195 LTR - -
HAIER HRD-1905CM-DGCDAI 170 LTR - -
HAIER HR-62HP 52 LTR - -
HAIER HRD 1905BR 190 - -
HAIER HRD-2015CRO 181 LTR - -
HAIER HRD 2015 CRO - -
HAIER HRD-2015 181 LTR - -
HAIER HRD-2105BR-H 190 LTR - -
HAIER HRD-2155BS 195 LTR - -
HAIER HRD-2015PM RFSD-A2 181 - -
HAIER HRD-2406 213 LTR - -
HAIER HRD2155CBC 195 LTR - -
HAIER HRD-2155CRC 188 LTR - -
HAIER HRD-2405BR 220 LTR - -
HAIER HRF-2672-CRI 247 LTR - -
HAIER HRD-1905 163 LTR - -
HAIER HRF-2673BS 247 LTR - -
HAIER HRF- 2903BS-H 243 - -
HAIER HRF-2903BS 270 LTR - -
HAIER HRF-3553PRL 325 LTR - -
HAIER HRF-3673PSL 347 LTR - -
HAIER HRF-3553PSL 325 LTR - -
HAIER HRB-3403BR 278 LTR - -
HAIER HRB-3653BS 345 LTR - -
HAIER HRB-3653PSL 345 LTR - -
HAIER HRF-618SS 565 LTR - -