Danh Sách Các Sản Phẩm Tủ Lạnh Của Thương Hiệu Hitachi


Tên Máy Năm Price
HITACHI R-H310PND4K 289 LTR - -
HITACHI R-VG61PND3 585 LTR - -
HITACHI R-WB800PND5 700 LTR - -
HITACHI R-WB730PND5-GBK 650 LTR - -
HITACHI R-WB730PND5-XGR 650 LTR - -
HITACHI R-WB730PND6X 647 LTR - -
HITACHI R-WB800PND6X 697 LTR - -
HITACHI R-M700AGPND4X 651 LTR - -
HITACHI 289 L 2 - -
HITACHI FROST FREE 253 - -
HITACHI 318 L LINED - -
HITACHI 318 L FROST - -
HITACHI FROST FREE 415 - -
HITACHI 382 L 3 - -
HITACHI 451 L 2 - -
HITACHI 415 L 3 - -
HITACHI 404 L FROST-FREE - -
HITACHI 466 L 3 - -
HITACHI 565 L 3 - -
HITACHI 456 L IN - -
HITACHI FROST FREE 390 - -
HITACHI REFRIGERATOR - 450 - -
HITACHI 456 L FROST-FREE - -
HITACHI 563 L FROST-FREE - -
HITACHI 510 L IN - -
HITACHI R-WB550PND2 FROST-FREE MULTI-DOOR - -
HITACHI 565 L FROST - -
HITACHI 601 L 4 - -
HITACHI 586 L FROST-FREE - -
HITACHI 586 L IN - -
HITACHI FROST FREE 565 - -
HITACHI 659 L FROST - -
HITACHI 638 L IN - -
HITACHI WB800PNDS XGR - -
HITACHI 638 L GLASS - -
HITACHI R-M700GPND2 FROST-FREE MULTI-DOOR - -
HITACHI 342 L FROST-FREE - -
HITACHI 659 L FROST-FREE - -
HITACHI R-T260END1K 251 LTR - -
HITACHI R-VG540PND3 489 LTR - -
HITACHI R-H350PND4K 318 LTR - -
HITACHI R-ZG400END1 382 LTR - -
HITACHI R-W660PND3 586 LTR - -
HITACHI R-V540PND3KX 489 LTR - -
HITACHI R-SG37BPND-GS 390 LTR - -
HITACHI R-T350END1K 318 LTR - -
HITACHI R-V720PND1KX - - -
HITACHI RVG 400 PND3 - -
HITACHI R-H270PND4K-SLS 253 LTR - -
HITACHI R-W720FPND1X 638 LTR - -
HITACHI R-H270PND4K-PBK 253 LTR - -
HITACHI R-V610PND3KX 565 LTR - -
HITACHI RT310END 1K 289 - -
HITACHI R-H310PND4K-PBK 289 LTR - -
HITACHI R-VG400PND3-GBK 382 LTR - -
HITACHI R-V400PND3K-INOX 382 LTR - -
HITACHI R-V440PND3K-INOX 415 LTR - -
HITACHI R-V470PND3K-INOX 451 LTR - -
HITACHI R-VG470PND3-GBK 451 LTR - -
HITACHI R-VG440PND3 415 LTR - -
HITACHI R-SG31BPND-GBK 336 LTR - -
HITACHI R-SG31BPND-GS 336 LTR - -
HITACHI RWB 480 PND2 - -
HITACHI R-WB550PND2-GBW-INVERTER 455 LTR - -
HITACHI R-SG37BPND 390 LTR - -
HITACHI R-WB480PND2-GBK 456 LTR - -
HITACHI R-WB480PND2-GBK-INVERTER 405 LTR - -
HITACHI R-WB480PND2-GBW 405 LTR - -
HITACHI R-V660PND3KX 601 LTR - -
HITACHI RW 660 PND3 - -