Danh Sách Các Sản Phẩm Tủ Lạnh Của Thương Hiệu Panasonic


Tên Máy Năm Price
PANASONIC 307 L 3 - -
PANASONIC 202 L 2 - -
PANASONIC 335 L 2 - -
PANASONIC 202 L 1 - -
PANASONIC 194 L 3 - -
PANASONIC NR-BX468VVX3 - -
PANASONIC NR-BX468XGX3/NR-BX468XVX3 - -
PANASONIC NR-AC20ST3X1 - -
PANASONIC NR-BG272 - -
PANASONIC NR-AC20SS3X1 - -
PANASONIC NR-A191SSX1 - -
PANASONIC NR-A191SMX1 - -
PANASONIC NR-A191MMX1 - -
PANASONIC NR-BG312 - -
PANASONIC NR-BG342 - -
PANASONIC NR-FBG27VSS3 268 LTR - -
PANASONIC NR-FBG34VSS3 335 LTR - -
PANASONIC NR-AC21ST2X1 202 LTR - -
PANASONIC NR-DZ600GKXZ 601 LTR - -
PANASONIC NR-AC20SHX1 202 LTR - -
PANASONIC NR-A195RGP 190 LTR - -
PANASONIC NR-AC20STX1 202 LTR - -
PANASONIC NR-AC20SAX1 202 LTR - -
PANASONIC NR-A201STMG3 190 LTR - -
PANASONIC NR-A221STSFP 215 LTR - -
PANASONIC NR-A246STGFP 245 LTR - -
PANASONIC NR-FBG31VSS3 305 LTR - -
PANASONIC NR-BG271VSS3 270 LTR - -
PANASONIC NR-BC27SHX1 268 LTR - -
PANASONIC NR-BG311VDA3 307 LTR - -
PANASONIC NR-BR307XSX1 296 LTR - -
PANASONIC NR-BG341VDA3 336 LTR - -
PANASONIC BR347RSX1 342 LTR - -
PANASONIC NR-BL347PSX1 333 LTR - -
PANASONIC NR-BR347XSX1 342 LTR - -
PANASONIC NR BW 415 - -
PANASONIC NR-BX418VSX1 407 LTR - -
PANASONIC NR-BX468VSX1 450 LTR - -
PANASONIC NR-BY608XSX1 602 LTR - -
PANASONIC NR-BY602XSX2 602 LTR - -
PANASONIC NR-BY608X 602 LTR - -
PANASONIC NR-D535YG-TX 533 LTR - -
PANASONIC 202.0 L DIRECT - -
PANASONIC FROST FREE 268 - -
PANASONIC 307 L SILVER, - -
PANASONIC FROST FREE 333 - -
PANASONIC 296 L 2 - -
PANASONIC 296.0 L FROST - -
PANASONIC 296 L FROST - -
PANASONIC FROST FREE 342 - -
PANASONIC 336 L SILVER, - -
PANASONIC FROST FREE 296 - -
PANASONIC 342.0 L SHINING - -
PANASONIC FROST FREE 400 - -
PANASONIC 400 L 3 - -
PANASONIC 407 L FROST - -
PANASONIC 450 L SHINING - -
PANASONIC FROST FREE 360 - -
PANASONIC 584 L FROST - -
PANASONIC 584 L STAINLESS - -
PANASONIC 584 L BLACK - -
PANASONIC NR-BR347VSX1 342 LTR - -
PANASONIC NR-BS60DSX1 584 LTR - -
PANASONIC NR-A195LTSP/LTMP 190 LTR - -
PANASONIC NR-BU303SNX4 296 LTR - -
PANASONIC NR-A195STMFP 190 LTR - -
PANASONIC NR-BW415VN 407 LTR - -
PANASONIC NR-BW415XS 407 LTR - -
PANASONIC NR-A196STMFP 185 LTR - -
PANASONIC NRB465V 450 LTR - -
PANASONIC NRB602X 602 LTR - -
PANASONIC NR-A195LS 190 LTR - -
PANASONIC NR-A195STG 190 LTR - -
PANASONIC NR-BY552XS 551 LTR - -
PANASONIC NR-A220STF 215 LTR - -
PANASONIC NR-B255STWP 240 LTR - -
PANASONIC NR-A195RMP 190 LTR - -
PANASONIC NR-A195LM 190 LTR - -
PANASONIC NR-A195STW 190 LTR - -
PANASONIC NR-B295STFP 280 LTR - -
PANASONIC NR-BU343MN 342 LTR - -
PANASONIC NR BU 343 - -
PANASONIC NR-BW465VN 450 LTR - -
PANASONIC NR-BM601MS1N 600 LTR - -
PANASONIC NR-BS63VSX2 630 LTR - -