Danh Sách Các Sản Phẩm Điện Thoại Của Thương Hiệu Blu


Tên Máy Năm Price
BLU G72 MAX 2023 -
BLU G52L 2023 -
BLU G40 2022 -
BLU C5 MAX 2022 -
BLU G50 MEGA 2022 2022 -
BLU STUDIO X5 MAX 2022 -
BLU BOLD N2 2022 -
BLU G71L 2022 -
BLU S91 2022 -
BLU STUDIO X10 2022 2022 -
BLU G71+ 2022 -
BLU J6S 2022 -
BLU S91 PRO 2022 -
BLU STUDIO X10L 2022 2022 -
BLU G91 MAX 2022 -
BLU G61S 2022 -
BLU G51S 2022 -
BLU STUDIO X5 2022 -
BLU C7X 2022 -
BLU F91 2022 -
BLU G51 2022 -
BLU M8L 2022 2022 -
BLU G51 PLUS 2021 -
BLU G91 2021 -
BLU STUDIO X12 2021 -
BLU J9L 2021 -
BLU G71 2021 -
BLU M7L 2021 -
BLU STUDIO X10+ 2021 -
BLU A5L 2021 -
BLU G61 2021 -
BLU C7 2021 -
BLU C5L MAX 2021 -
BLU G91S 2021 -
BLU VIEW 3 2021 -
BLU G91 PRO 2021 -
BLU STUDIO X9 HD 2020 -
BLU TANK XTREME 2020 -
BLU G70 2020 -
BLU G60 2020 -
BLU STUDIO X10 2020 -
BLU G80 2020 -
BLU J6 2020 2020 -
BLU G50 MEGA 2020 -
BLU C5L 2020 2020 -
BLU G90 PRO 2020 -
BLU C6L 2020 2020 -
BLU G50 PLUS 2020 -
BLU VIEW 2 2020 -
BLU C6 2020 2020 -
BLU J7L 2020 -
BLU G90 2020 -
BLU J5L 2020 -
BLU G50 2020 -
BLU VIEW MEGA 2020 -
BLU M8L PLUS 2020 -
BLU M8L 2020 -
BLU STUDIO X10L 2020 -
BLU J6 2019 -
BLU J4 2019 -
BLU J2 2019 -
BLU VIEW 1 2019 -
BLU C5 PLUS 2019 -
BLU C5 2019 2019 -
BLU C6 2019 2019 -
BLU ADVANCE L5 2019 -
BLU BOLD N1 2019 -
BLU STUDIO MINI 2019 -
BLU VIVO X5 2019 -
BLU VIVO XL5 2019 -
BLU G9 PRO 2019 -
BLU STUDIO MEGA 2019 2019 -
BLU G8 2019 -
BLU G6 2019 -
BLU G5 PLUS 2019 -
BLU G5 2019 -
BLU G9 2019 -
BLU C5L 2019 -
BLU STUDIO X8 HD 2019 -
BLU C6L 2019 -
BLU VIVO ONE PLUS 2019 -
BLU VIVO GO 2018 -
BLU VIVO XL4 2018 -
BLU STUDIO MEGA 2018 -
BLU GRAND M2 2018 -
BLU ADVANCE L4 2018 -
BLU VIVO XI 2018 -
BLU VIVO XI+ 2018 -
BLU C5 2018 -
BLU C4 2018 -
BLU STUDIO G4 2018 -
BLU C6 2018 -
BLU GRAND M3 2018 -
BLU PURE VIEW 2018 -
BLU STUDIO VIEW 2018 -
BLU VIVO XL3 2018 -
BLU X LINK 2018 -
BLU VIVO XL3 PLUS 2018 -
BLU VIVO X 2018 -
BLU STUDIO J8M LTE 2018 -
BLU VIVO ONE 2018 -
BLU STUDIO VIEW XL 2018 -
BLU DASH L4 2017 -
BLU DASH L5 LTE 2017 -
BLU DASH L4 LTE 2017 -
BLU GRAND 5.5 HD 2017 -
BLU LIFE ONE X3 2017 -
BLU R2 PLUS 2017 -
BLU STUDIO G3 2017 -
BLU GRAND M2 LTE 2017 -
BLU C5 LTE 2017 -
BLU S1 2017 -
BLU GRAND XL LTE 2017 -
BLU TOUCHBOOK M7 2017 -
BLU STUDIO PRO 2017 -
BLU STUDIO G MINI 2017 -
BLU VIVO 8 2017 -
BLU STUDIO J8 2017 -
BLU STUDIO J8 LTE 2017 -
BLU TOUCHBOOK M7 PRO 2017 -
BLU GRAND MINI 2017 -
BLU R2 LTE 2017 -
BLU R2 2017 -
BLU TANK XTREME PRO 2017 -
BLU STUDIO J1 2017 -
BLU GRAND X LTE 2017 -
BLU GRAND XL 2017 -
BLU STUDIO J2 2017 -
BLU R1 PLUS 2017 -
BLU STUDIO SELFIE LTE 2017 -
BLU LIFE ONE X2 2017 -
BLU DASH L3 2017 -
BLU ADVANCE 4.0 L3 2017 -
BLU VIVO XL2 2017 -
BLU VIVO 5 MINI 2017 -
BLU GRAND MAX 2017 -
BLU GRAND ENERGY 2017 -
BLU GRAND M 2017 -
BLU GRAND X 2017 -
BLU TANK XTREME 5.0 2017 -
BLU TANK XTREME 4.0 2017 -
BLU TANK XTREME 2.4 2017 -
BLU STUDIO J5 2016 -
BLU ENERGY X PLUS 2016 -
BLU STUDIO MAX 2016 -
BLU STUDIO G2 HD 2016 -
BLU LIFE MAX 2016 -
BLU ADVANCE 4.0 M 2016 -
BLU DASH XL 2016 -
BLU DASH G 2016 -
BLU VIVO 6 2016 -
BLU STUDIO XL2 2016 -
BLU STUDIO G MAX 2016 -
BLU STUDIO G PLUS 2016 -
BLU VIVO 5R 2016 -
BLU PURE XR 2016 -
BLU STUDIO G HD 2016 -
BLU STUDIO G2 2016 -
BLU STUDIO M LTE 2016 -
BLU STUDIO C 8+8 2016 -
BLU ENERGY DIAMOND 2016 -
BLU DIAMOND M 2016 -
BLU ENERGY M 2016 -
BLU NEO X LTE 2016 -
BLU R1 HD 2016 -
BLU ENERGY DIAMOND MINI 2016 -
BLU DASH 4.5 2016 -
BLU NEO X MINI 2016 -
BLU ENERGY XL 2016 -
BLU TOUCH BOOK M7 2016 -
BLU STUDIO TOUCH 2016 -
BLU DASH L2 2016 -
BLU STUDIO SELFIE 2 2016 -
BLU NEO XL 2016 -
BLU NEO X 2016 -
BLU ENERGY JR 2016 -
BLU ADVANCE 4.0 L2 2016 -
BLU DASH X2 2016 -
BLU DASH M2 2016 -
BLU STUDIO X MINI 2016 -
BLU LIFE MARK 2016 -
BLU STUDIO ONE PLUS 2016 -
BLU STUDIO ONE 2016 -
BLU DASH X PLUS 2016 -
BLU ENERGY X LTE 2016 -
BLU LIFE XL 2016 -
BLU STUDIO 5.5 HD 2016 -
BLU ENERGY X 2 2016 -
BLU NEO X PLUS 2016 -
BLU STUDIO M HD 2016 -
BLU STUDIO C HD 2016 -
BLU VIVO XL 2016 -
BLU VIVO 5 2016 -
BLU LIFE ONE X 2015 -
BLU DASH X LTE 2015 -
BLU STUDIO 7.0 LTE 2015 -
BLU DASH L 2015 -
BLU STUDIO G LTE 2015 -
BLU DASH M 2015 -
BLU DASH X 2015 -
BLU STUDIO ENERGY 2 2015 -
BLU ENERGY X 2015 -
BLU PURE XL 2015 -
BLU VIVO AIR LTE 2015 -
BLU STUDIO XL 2015 -
BLU LIFE X8 2015 -
BLU TOUCHBOOK G7 2015 -
BLU STUDIO 7.0 II 2015 -
BLU STUDIO C SUPER 2015 -
BLU VIVO SELFIE 2015 -
BLU STUDIO C 5 2015 -
BLU LIFE 8 XL 2015 -
BLU STUDIO 5.5C 2015 -
BLU STUDIO C 2015 -
BLU ADVANCE 4.0 L 2015 -
BLU SELFIE 2015 -
BLU WIN HD LTE 2015 -
BLU WIN JR LTE 2015 -
BLU LIFE ONE 2015 -
BLU LIFE ONE XL 2015 -
BLU STUDIO ENERGY 2015 -
BLU STUDIO G 2015 -
BLU STUDIO X PLUS 2015 -
BLU STUDIO X 2015 -
BLU VIVO AIR 2015 -
BLU STUDIO 6.0 LTE 2014 -
BLU STUDIO 5.0 HD 2014 -
BLU STUDIO MINI LTE 2014 -
BLU STUDIO 7.0 2014 -
BLU SPORT 4.5 2014 -
BLU LIFE VIEW 8.0 2014 -
BLU LIFE PLAY MINI 2014 -
BLU DASH MUSIC JR 2014 -
BLU DASH C MUSIC 2014 -
BLU WIN JR 2014 -
BLU WIN HD 2014 -
BLU STUDIO 5.0 C 2014 -
BLU STUDIO C MINI 2014 -
BLU STUDIO 5.0 CE 2014 -
BLU VIVO IV 2014 -
BLU LIFE 8 2014 -
BLU LIFE PURE XL 2014 -
BLU STUDIO 5.0 LTE 2014 -
BLU STUDIO 6.0 HD 2014 -
BLU NEO 4.5 2014 -
BLU NEO 3.5 2014 -
BLU STUDIO 5.0 S 2014 -
BLU STUDIO 5.0 E 2014 -
BLU STUDIO 5.5 S 2014 -
BLU LIFE PURE MINI 2014 -
BLU VIVO 4.8 HD 2014 -
BLU LIFE VIEW TAB 2014 -
BLU LIFE PLAY S 2014 -
BLU LIFE ONE M 2014 -
BLU LIFE PLAY X 2013 -
BLU LIFE PURE 2013 -
BLU STUDIO 5.0 II 2013 -
BLU ADVANCE 4.0 2013 -
BLU LIFE PRO 2013 -
BLU STUDIO 5.5 2013 -
BLU SAMBA W 2013 -
BLU SAMBA TV 2013 -
BLU JENNY TV 2.8 2013 -
BLU ZOEY 2013 -
BLU DASH 5.0 2013 -
BLU DASH MUSIC 4.0 2013 -
BLU DASH JR 2013 -
BLU AMOUR 2013 -
BLU STUDIO 5.3 S 2013 -
BLU STUDIO 5.0 2013 -
BLU DASH MUSIC 2013 -
BLU DIVA X 2013 -
BLU DIVA 2013 -
BLU TATTOO S 2013 -
BLU LIFE VIEW 2013 -
BLU LIFE PLAY 2013 -
BLU STUDIO 5.3 II 2013 -
BLU TANK 4.5 2013 -
BLU QUATTRO 5.7 HD 2013 -
BLU QUATTRO 4.5 HD 2013 -
BLU QUATTRO 4.5 2013 -
BLU HERO II 2012 -
BLU DASH 4.0 2012 -
BLU DASH 3.2 2012 -
BLU BROOKLYN 2012 -
BLU VIVO 4.65 HD 2012 -
BLU TOUCH BOOK 9.7 2012 -
BLU TOUCH BOOK 7.0 2012 -
BLU DASH 3.5 2012 -
BLU ELITE 3.8 2012 -
BLU JENNY TV 2012 -
BLU VIVO 4.3 2012 -
BLU TANK 2012 -
BLU JENNY 2012 -
BLU DASH 2011 -
BLU HERO 2011 -
BLU STUDIO 5.3 2011 -
BLU NEO PRO 2011 -
BLU NEO XT 2011 -
BLU NEO 2011 -
BLU DECO PRO 2011 -
BLU DECO XT 2011 -
BLU DECO 2011 -
BLU DECO MINI 2011 -
BLU ELECTRO 2011 -
BLU SPARK 2011 -
BLU DEEJAY TOUCH 2011 -
BLU DEEJAY FLIP 2011 -
BLU TATTOO MINI 2011 -
BLU SAMBA ELITE 2011 -
BLU SAMBA JR 2011 -
BLU LINDY 2011 -
BLU SWING 2011 -
BLU BAR Q 2011 -
BLU MAGIC 2011 -
BLU TOUCH 2011 -
BLU DIESEL 3G 2011 -
BLU DEEJAY II 2011 -
BLU SAMBA Q 2011 -
BLU ULTRA 2011 -
BLU TANGO 2010 -
BLU SPEED 2010 -
BLU SMART 2010 -
BLU CUBO 2010 -
BLU FLASH 2010 -
BLU SAMBA MINI 2010 -
BLU SAMBA 2010 -
BLU TATTOO 2010 -
BLU TATTOO TV 2010 -
BLU DISCO2GO II 2010 -
BLU DEEJAY 2010 -
BLU CLICK 2010 -
BLU BRILLIANT 2010 -
BLU SLIM TV 2010 -
BLU TV2GO LITE 2010 -
BLU TEXTING 2 GO 2010 -
BLU EZ2GO 2010 -
BLU KICK 2010 -
BLU VIDA1 2010 -
BLU GOL 2010 -
BLU DUAL SIM LITE 2010 -
BLU TV2GO 2009 -